TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuj
Dziś jest 22 lutego 2017r. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Możliwość uzyskania wsparcia finansowego - PROJEKTY PROFILAKTYCZNE NA ROK 2017

Zarządzenie Nr 23/2017


Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa


z dnia 10 lutego 2017r.


 


w sprawie: zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) , Uchwały Nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017  - zarządzam, co następuje:


§1


Ustala się zasady udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 


§2


Traci moc Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 26 stycznia 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017


§3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                          Wschowa


                                                                                                        Danuta Patalas


 


Załącznik


do Zarządzenia nr 23/2017


Burmistrza MiG Wschowa


z dnia 10 lutego 2017r.


 


Zasady udzielania wsparcia finansowego w roku 2017


realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


oraz Przeciwdziałania Narkomanii


w Gminie Wschowa na rok 2017


 


 


§1


Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017 są integralną częścią budżetu gminy, w związku z tym dysponowanie tymi środkami odbywa się na zasadach obowiązujących przy realizacji wydatków budżetu Gminy Wschowa.


 


§2


Wsparciu finansowemu podlegają tylko zadania wynikające zkierunku działań ustaw:


a)      Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:


1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;


2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;


3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                          w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                            i socjoterapeutycznych;


 


b)      Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:


1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;


2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;


3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;


 


§3


Wsparcie finansowe w celu realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Wschowa mogą otrzymać w szczególności:


a)      Szkoły;


b)      Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;


c)      Ośrodek Pomocy Społecznej;


d)      Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna;


e)      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;


f)        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;


g)      Organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, jednostki pomocnicze gminy, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne podejmujące działania na rzecz rozwiązywania problemów z uzależnieniami a także prowadzące działalność profilaktyczną;


h)      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej;


i)        Kościół Katolicki oraz  związki wyznaniowe;


j)        Sąd oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.


 


§4


Podmioty wymienione w § 3 chcąc uzyskać wsparcie finansowe z budżetu gminy na realizację zadań w ramach Programu wskazanego w § 1 mogą:


 


a) wystąpić z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017;


b)  złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;


c)  zawrzeć umowę o współpracy.


§5


 


I. Udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa planuje wydatkowanie kwoty 50.000,00 zł na udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego w roku 2017. 

 2. Założenia projektu profilaktycznego:


a)      Projekt profilaktyczny powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.


b)      Projekt profilaktyczny musi zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom poprzez: • poszanowanie godności i indywidualności;

 • ochrony prywatności i zapewnieniu dyskrecji;

 • poszanowanie wrażliwości uczestnika;

 • uwzględnienie wieku i zdolności uczestnika.


c)      Realizatorzy projektu profilaktycznego powinni posiadać umiejętności                          i kwalifikacje do realizacji działań (wykształcenie wyższe - pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub dowolny kierunek uzupełniony studniami podyplomowymi z zakresu psychologii, pedagogiki, osoba realizująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej lub nie ma i nie miała zawieszonej lub ograniczonej władzy rodzicielskiej; wypełnia obowiązek alimentacyjny; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa).


d)      Projekt profilaktyczny powinien być zgodny z aktualnym zakresem wiedzy                 z dziedziny, której projekt dotyczy.


e)      Realizacja projektu profilaktycznego posiada zaplanowany harmonogram działań.


f)        Wnioskodawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o udzielonym wsparciu ze środków Gminy Wschowa – Profilaktyka i Młodzież (informacja, logotyp na materiałach promocyjnych projektu profilaktycznego, umieszczeniu banneru informacyjnego podczas realizacji zadań, informacji dla odbiorców).


g)      Podejmowane działania kierowane są do mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa. 1. Wysokość udzielonego wsparcia zależna będzie od poziomu realizowanej profilaktyki zgodnie z organizacją programu (Rozdział II Gminnego Programu Profilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017).


Poziom realizowanej profilaktykiDziałanie jednorazoweDziałanie długofaloweProfilaktyka uniwersalna100zł - 1000zł100zł - 2000złProfilaktyka selektywna300zł - 2000zł300zł - 5000złProfilaktyka wskazująca500zł - 3000zł500zł - 5000zł

 1. Dokumentacja projektu profilaktycznego:


a) WNIOSEK (Druk nr 1) Prawidłowo wypełniony wniosek należy składać do dnia 22 lutego 2017r. w biurze Profilaktyka i Młodzież - Wschowa  ul. Niepodległości 1


b) OŚWIADCZENIE (Druk nr 2) Po ogłoszeniu informacji na stronie www.wschowa.pl o przyznanym wsparciu finansowym w terminie do dnia 06 marca 2017r. należy złożyć oświadczenie w sprawie wydatkowania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Programu określając sposób przeznaczenia środków z dofinansowania (zakup, usługa, nagroda, itp.).


c) SPRAWOZDANIE (Druk nr 3) po zakończeniu realizacji projektu profilaktycznego w terminie 14 dni Wnioskodawca przedkłada sprawozdanie                 z wykorzystania wsparcia finansowego i realizacji Projektu Profilaktycznego.Brak sprawozdania powoduje brak możliwości starania się o wsparcie finansowe w roku 2018.


 


II. W ciągu roku 2017 ubiegać się można o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017 (Druk nr 4). Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może przyznać wsparcie. Informacja                        o przyznaniu/odrzuceniu wniosku będzie przekazana Wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Po zakończeniu realizacji zadania w terminie 14 dni  Wnioskodawca przedkłada sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego            (druk nr 3).                


III. Gmina udzieli wsparcia finansowego poprzez zawarcie umowy o współpracy między organizatorem a udzielającym wsparcia na podstawie pisemnego wniosku.


       Umowa zawierać będzie: określenie zadania, sposób jego realizacji oraz podział kosztów wspólnego działania.


§ 6 1. Celem przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powoła Komisję ds. opiniowania                          i przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017.

 2. Wnioski o wsparcie finansowe w trakcie roku rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku i zależne będą od opinii o wniosku oraz dostępnych środkach na jego realizację.

 3. Umowa o współpracy zawarta zostanie pomiędzy podmiotami po uzgodnieniu zobowiązań stron oraz akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


 


§ 7 1. Wnioskodawcy oraz podmioty realizujące zadania umowy o współpracy wydatkują środki zgodnie z przyznanym wsparciem lub umową o współpracy.

 2. Zobowiązania na poczet Gminy Wschowa powinny być wystawiane na:


Gmina Wschowa


ul. Rynek 1


67-400 Wschowa


NIP 925 19 31 551 1. Faktury (forma płatności: przelew14 dni) powinny byś bezzwłocznie dostarczone do biura  Profilaktyka i Młodzież - Wschowa ul. Niepodległości 1 z opisem realizacji zadania na odwrocie i czytelnym podpisem Wnioskodawcy oraz załączoną imienną listą uczestników/obdarowanych lub wpisem przeznaczenia na fakturze.


 


§ 8


 


W przypadku nie przestrzegania warunków zasad udzielania wsparcia finansowego realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017 (wydatkowania środków w sposób niezgodny z wnioskiem/umową, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian przeznaczenia wydatkowania środków lub niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania środków) Gmina Wschowa zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot już przyznanych środków.  


 


Dodatkowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 221019
statystyki www stat.pl