TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuj
Dziś jest 22 lutego 2017r. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Lokale i nieruchomości - ul. Ratuszowa, Kościelna, Strażacka oraz działki gruntowe w gminie Wschowa- II przetarg

Wschowa, dnia 12 czerwca 2015 roku


 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA


67-400 Wschowa,ul. Rynek 1


(strona internetowa:www. wschowa.pl)


tel.(65) 540 86 00


OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
  1. lokal użytkowy położony w budynku nr 5 przy ul. Ratuszowej we Wschowie
o powierzchni użytkowej 48,07 m2 ; usytuowany na parterze budynku, złożony z zaplecza, wc, brak pomieszczeń przynależnych, lokal zbywany z udziałem: 4807/21447 części


w nieruchomości wspólnej, budynek usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 2225/6


o powierzchni 258 m2 , objęty księgą wieczystą ZG1W/0016349/5;


-zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie-budynek położony na terenach oznaczonych symbolem „A-46 MN,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:


70.000,00 zł + VAT (zwolniony);


2. lokal użytkowy położony w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Kościelnej we


Wschowie o powierzchni 25,19 m2, usytuowany na półpiętrze budynku, złożony


z 1 pomieszczenia o wysokości 1,90 m, brak pomieszczeń przynależnych, lokal zbywany


z udziałem:2519/39512 części w nieruchomości wspólnej, nieruchomość usytuowana na działce


oznaczonej numerem ewidencyjnym 1442/9 o powierzchni 218 m2, objęta księgą wieczystą


ZG1W/00007048/9;


-zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we


Wschowie-budynek położny na terenach oznaczonych symbolemA-40 MW,U”- tereny zabudowy


mieszkaniowej wielorodzinnej , usługi centrotwórcze


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:


10.000,00 zł + VAT (zwolniony);


-budynek wpisany do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem


784/1693A-zatem od wylicytowanej ceny wywoławczej zostanie udzielona 50% bonifikata;


3. nieruchomość zabudowana położona przy ul.Strażackiej 1 ( w podwórzu) we


Wschowie, budynek gospodarczy murowany z cegły, dwukondygnacyjny,


niepodpiwniczony,dach płaski,kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa zniszczona,


do rozbiórki usytuowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1000/11


o powierzchni 0,0114 ha,objęta księga wieczystą ZG1W/00003669/0;


-zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we


Wschowie-budynek położny na terenach oznaczonych symbolemB-54 MU”- tereny zabudowy


mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługi centrotwórcze


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:


5.000,00 zł + VAT (zwolniony).    4. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 339 o powierzchni0,2500 ha położona w Osowej Sieni, objęta księgą wieczystą ZG1W/00005318/9;


-kształt działki-prostokątny, teren płaski,usytuowana jest przy drodze asfaltowej w kierunku do Zbarzewa,


w drodze znajdują się media:energia i woda;


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 45.000,00 zł + VAT


(zwolniony);


 


5. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 77 o powierzchni


0,5600 ha położona w Łysinach, objęta księgą wieczystą ZG1W/00021761/7;


-kształt działki-nieregularny-wielobok,dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym, w której znajdują media:


energia i woda, nieruchomość płaska;


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 50.000,00 zł+VAT


(zwolniony).6
. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 155/2


o powierzchni 0,3513 ha położona w Łysinach, objęta księgą wieczystą


ZG1W/00021883/8;


-kształt działki-nieregularny-wielobok, nieruchomość płaska, dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym,


w której znajdują się media: energia, woda;


cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 38.000,00 zł+VAT


(zwolniony);


 


-działki wymienione w pkt.4-6 są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni;


-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym;


-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg zmiany do Studium


uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa-w/w


działki położone są na terenach oznaczonych symbolem „MP”-tereny przeznaczone


pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług


i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;


-w przypadku zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy


i zagospodarowania terenu.


Miejsce i termin II-giego przetargu: 28 lipca 2015 roku o godz. 10.00


w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne


od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księdze wieczystej).Podstawą ustalenia wartości


nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.


Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na


konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer


konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.


W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana


należność musi znajdować się na w/w koncie.


Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden


z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wadium: 10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy


Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia 22 lipca 2015 roku włącznie.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek


Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.


Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia


wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, zgodę współmałżonka na


przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające w ustawowym ustroju


wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.


Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego


rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu


lub zakończenia wynikiem negatywnym.


-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:


Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą


zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia


umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od


zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty związane z nabyciem


przedmiotu przetargu ponosi nabywca.


Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra


Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba


prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis


z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest


przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.


Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod


adresem:www. wschowa.bip.pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


 


Burmistrz


Miasta i Gminy


 


Danuta Patalas


 


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Zespół ds. Planowania Przestrzennego (pokój 25).


Lokale można obejrzeć-po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-tel.(65) 540 86 19, (65) 540 86 20, (65)


540 86 47.


 


 


 

Pliki do pobrania
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 221019
statystyki www stat.pl