Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

 

pracownicy:
 Marzanna Gałecka - główny specjalista
telefon: 65 540 86 47  e-mail: [email protected]

  • Magdalena Suszkiewicz (gospodarka lokalowa, wspólnoty mieszkaniowe) 65 540 86 43   [email protected]
  • Paulina Makuch (użytkowanie wieczyste) - 65 540 86 20  [email protected] - umowa na czas zastępstwa za Panią Agnieszkę Kokocińską

 

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości:

Prowadzi sprawy z zakresu z gospodarki komunalnej i lokalowej, w szczególności dotyczące:

1) nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy, w zakresie powierzonego im majątku gminnego,

2) przygotowywania propozycji wysokości opłat czynszowych w zasobach stanowiących własność Gminy,

3) najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,

4) nadzoru nad sprawami związanymi z ustanowieniem zarządów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy we wspólnotach oraz kosztami zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy,

5) nadzoru nad sprawami związanymi z remontami gminnych budynków,

6) dochodzenie należności cywilno - prawnych wynikających z zawartych umów, wydanych decyzji, umarzania i odraczania terminów płatności,

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zabytki w Gminie,

8) naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości innych niż drogi publiczne, dla umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem świadczenia rzeczowego w zamian za możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,

2. Ponadto Zespół prowadzi także sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związane z:

1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3) organizowaniem przetargów na zbywanie i najem nieruchomości komunalnych,

4) komunalizacją gruntów i prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,

5) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,

6) prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

7) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

8) ustalenie i dochodzenie należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości Zespołu,

9) prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru zabytków,

10) ewidencją nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

11) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

12) ujawnianie prawa własności nieruchomości gminnych w księgach wieczystych,

13) regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

13) Wykonywaniem innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.GIN.

Pliki do pobrania
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60130