Dziś jest 25 lipca 2017r. Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych

Naczelnik wydziału: Dariusz Przybylski

telefon: 65 540 86 38 , e-mail: [email protected]

Z-ca naczelnika wydziału: Grażyna Ratajewska

telefon: 65 540 86 41 , e-mail: [email protected]

 

Pracownicy:
Barbara Nowak telefon: 65 540 86 01 (Główny Specjalista ds. Oświaty) [email protected]

 Maria Kasmi (dowody osobiste, sprawy wojskowe) 65 540 86 46 [email protected]

 Beata Podhajska (ewidencja ludności) 65 540 86 48 [email protected]

 Aneta Zakrzewska (ewidencja działalności gospodarczej) 65 540 86 25 [email protected]

Mirosław Rotkiewicz (OSP) 65 540 86 02 [email protected]

Magdalena Liszatyńska 65 540 86 49 [email protected]

Iwona Nawrocka (dodatki mieszkaniowe, wydawanie koncesji na alkohol) 65 540 86 04 [email protected]

Agnieszka Myszkowska, w zastępstwie Joanna Pestrowicz (sekretariat) 65 540 86 50; 65 540 86 58 [email protected] ; w zastępstwie za Joannę Pestrowicz - Justyna Nogalska

Maria Wilczak (Biuro Rady Miejskiej) 65 540 86 27 [email protected]

Ewa Sobolewska (Biuro Obsługi Interesanta) 65 540 86 00 [email protected] ; w zastępstwie: Iwona Szmagaj

Magdalena Rzepecka (Biuro Obsługi Interesanta) 65 540 86 59 [email protected]

Iwona Dembowiak [email protected]

Piotr Tchórzewski

Janusz Kuczkowiak

Bożena Molińska

Urszula Łakoma

Do zakresu działania Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych należy:

1) Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i korespondencji wpływającej do Urzędu,

2) Zapewnienie prawidłowości obsługi interesantów przez Urząd,

3) Obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

4) Prowadzenie ewidencji wraz z realizacją korespondencji na zewnątrz Urzędu,

5) Prowadzenie zbioru przepisów i zarządzeń dostępnych do publicznego wglądu,

6) Przygotowanie i prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

7) W zakresie spraw osobowych:

a) prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

b) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania,

c) obsługa Komisji Dyscyplinarnej I Instancji,

d) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

e) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

f) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

g) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie,

h) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

i) prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt samochodowy,

j) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,

k) prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

l) prowadzenie dokumentacji oraz naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

8) Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez :

a) prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego,

b) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,

c) zaopatrywanie Urzędu w materiały i sprzęt biurowy,

d) prowadzenie archiwum zakładowego,

e) prowadzenie ewidencji i współpraca ze stowarzyszeniami, których Gmina jest członkiem,

f) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu i funkcjonowaniem systemów informatycznych,

9) Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomieszczeń Urzędu,

10) Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

11) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

12) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,

13) Współpraca z organami ścigania i sprawiedliwości w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

14) Prowadzenie ewidencji i określonej odrębnymi przepisami koncesjonowaniem działalności gospodarczej,

15) Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

16) Do zadań wydziału należą także sprawy wojskowe oraz sprawy związane z ochroną przeciwpożarową a w szczególności dotyczące:

a) opracowywanie sprawozdań i analiz w sprawach wojskowych,

b) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi,

c) przygotowywanie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową i rejestracją przedpoborowych,

d) współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach wojskowych,

17) Do działań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

a) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

b) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

c) koordynowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych i przedszkoli,

d) zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

e) nadzoru ekonomiczno - finansowego gminnych jednostek oświatowych,

f) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

g) działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, w tym funduszy unijnych na dofinansowanie placówek oświatowych,

18) Do zadań Wydziału należą sprawy związane z pomocą społeczną, obejmującą przede wszystkim:

a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) nadzorowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

c) przygotowywanie decyzji o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych i stypendiach,

19) Wydział prowadzi również sprawy związane z kulturą i sztuką, a w szczególności dotyczące:

a) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

b) prowadzenia rejestru instytucji kultury,

20) Do zadań Wydziału należą także sprawy związane z:

a) współpracą ze stowarzyszeniami oraz związkami wyznaniowymi,

b) współpracą z klubami sportowymi, związkami i stowarzyszeniami w zakresie ustalania kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych,

c) przyjmowaniem zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji przewidzianych przez odrębne przepisy,

d) prowadzenie wszelkich spraw związanych z dotacjami w zakresie przynależnym wydziałowi,

e) sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem remiz OSP,

21) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu,

22)wprowadzenie i nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie,

23) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu WOS.

2. Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy :

1) Przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej komisji ,

2) Prowadzenie rejestrów i zbiorów :

a) uchwał Rady,

b) wniosków i interpelacji radnych,

c) opinii i wniosków z komisji Rady,

3) Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4) Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji,

6) Protokołowanie sesji , posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez Radę ,

7)Przekazywanie uchwał do nadzoru celem badania legalności oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

8) Organizowanie szkoleń radnych,

9) Współpraca z komisarzem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów,

10) Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od radnych oraz pracowników samorządowych.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BRM

3. Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy :

1) Udzielanie interesantom informacji o zakresie działalności Urzędu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,

2) Udzielanie informacji o właściwości organów administracji rządowej oraz innych organów administracji,

3) Wydawanie druków wniosków wg właściwości Wydziałów Urzędu, udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,

4) Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich Wydziałów Urzędu,

5) Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym,

6) Prowadzenie ewidencji korespondencji ,

7) Przekazywanie do właściwych Wydziałów korespondencji wpływającej do Urzędu,

8) Bieżąca aktualizacja kart usług i druków wniosków,

9)Dysponowanie i udostępnianie materiałów instruktażowych.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BOI.

Pliki do pobrania
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60907