Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Wydział Budżetu i Finansów

naczelnik wydziału: Anna Benit - skarbnik gminy 

telefon: 65 540 86 26 e-mail: [email protected]

pracownicy:

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

2) przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań finansowych Gminy do przedłożenia regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz organowi stanowiącemu Gminy – do rozpatrzenia i zatwierdzenia – w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

3) przygotowywanie projektu budżetu Gminy (opracowanie materiałów planistycznych) wraz z uzasadnieniem,

4)przygotowywanie projektów aktów zmieniających budżet,

5) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy,

6) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, wydzielonych funduszy, wydatków niewygasających i innych wydzielonych środków finansowych w tym z budżetu Unii Europejskiej,

7) opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

8) koordynowanie prac nad przygotowywaniem planów finansowych gminnych jednostek budżetowych,

9) zawiadamianie samorządowych jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu Gminy,

10) uruchamianie środków pieniężnych dla jednostek budżetowych przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych,

11)przekazywanie dotacji z budżetu dla instytucji kultury oraz innych dotacji określonych w budżecie Gminy,

12) rozliczanie jednostek budżetowych w zakresie wykonanych dochodów i wydatków na podstawie okresowych sprawozdań złożonych przez te jednostki,

13) przyjmowanie i sprawdzanie, pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności z uchwałą budżetową, sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie),

14) przyjmowanie i weryfikacja formalna:

-sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ;jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, Instytucji Kultury,

-sprawozdania finansowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

15) przyjmowanie od instytucji kultury i weryfikacja formalna:

- informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,

-sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych tych instytucji,

16) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy,

17) sporządzanie sprawozdań:

-finansowych Urzędu Miasta i Gminy, Budżetu Gminy,

-łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych,

-budżetowych (Rb) Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu Gminy,

18) konsolidacja sprawozdań finansowych wszystkich jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury, Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. oraz budżetu Gminy Wschowa,

19) bieżąca analiza i prognozowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy,

20) opracowywanie Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Objaśnień do tego Projektu,

21) przygotowywanie projektów zmian Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF),

22) terminowe przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdań finansowych, budżetowych i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących budżetu i WPF – w formie dokumentu i pliku bazy danych,

23) występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o opinie w sprawach budżetu Gminy,

24) prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego, wyposażenia i środków trwałych,

25) rozliczanie inwentaryzacji,

26) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

27) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, emisją obligacji i innych wieloletnich zobowiązań Gminy,

28) rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek,

29) rozliczanie i prowadzenie ewidencji obligacji wyemitowanych przez Gminę oraz zobowiązań z tego tytułu,

30) obsługa długu w kwotach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

31) bieżąca współpraca z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy, w tym zakresie: podpisywanych umów, aneksów do umów, kart wzorów podpisów, upoważnień, zakładanych lokat i rachunków, korzystania z banku internetowego,

32) terminowa obsługa wszelkich płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

33)wystawianie faktur VAT w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi,

34) prowadzenie spraw płacowych, w tym sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

35) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

36) wypłata diet Sołtysom, Radnym oraz świadczeń członkom OSP,

37) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz wpłat na PFRON,

38) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Gminy w zakresie konstruowania wieloletnich planów inwestycyjnych,

39) ustalenie i dochodzenie należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości wydziału,

40) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BF.

  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60130