Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
Pion Ochrony

Pion Ochrony

 

Pion Ochrony stanowi wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, którą kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do jej zadań należy:


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych ,w których są wytwarzane,
przetwarzane , przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) nadzór nad Kancelarią Tajną,
8) realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Poczty Specjalnej oraz Konwoju
9) monitorowanie systemu antywłamaniowego,

Ponadto Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych powierza się:
1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych określonych odrębnymi przepisami,
2) załatwianie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
3) współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach obronnych i wojskowych,
4) współdziałania z organami Kontroli Państwa w zakresie ochrony informacji i współpracy z NATO,
5) prowadzenie spraw reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
6) aktualizacja dokumentacji dotyczącej podwyższonej gotowości obronnej, w tym stałego dyżuru Burmistrza,
7) zapewnienie funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza,
8) sporządzanie planów operacyjno - ratowniczych na wypadek klęsk Ŝywiołowych,zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny,
9) koordynowanie działań w zakresie niewybuchów i niewypałów,
10) przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne i zdarzeń nadzwyczajnych,
11) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego,
12) koordynacja realizacji zadań obronnych między wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
13) prowadzenie spraw BHP
14) prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony ,
15) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz obsługa programów- rejestr wyborców i platforma wyborcza,


2.Do zadań Kancelarii Tajnej należy:
1) prowadzenie Kancelarii Tajnej,
2) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami "poufne" i "zastrzeżone", osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
5) właściwe oznaczanie i rejestrowania dokumentów Kancelarii Tajnej,
6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu,
7) prowadzenie bazy danych infrastruktury logistycznej OC- „ARCUS”,
8) prowadzenie spraw związanych z "Akcją kurierską".
9) sprawowanie funkcji koordynatora przesyłania danych na potrzeby GUS.

Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu DN
  • Biuro Obsługi Interesanta
Skorzystaj z Biura Obsługi Interesanta.
  • Kalendarium
  • Wkrótce
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 60130