Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości
pracownicy:
Marzanna Gałecka - główny specjalista, telefon: 65 540 86 47,  e-mail: marzanna [dot] galeckaatwschowa [dot] pl
Magdalena Suszkiewicz (gospodarka lokalowa, wspólnoty mieszkaniowe), telefon: 65 540 86 43, e-mail:magdalena [dot] suszkiewiczatwschowa [dot] pl ( magdalena [dot] suszkiewiczatwschowa [dot] pl)
Agnieszka Kokocińska (użytkowanie wieczyste), telefon: 65 540 86 20, e-mail: agnieszka [dot] kokocinskaatwschowa [dot] pl
Katarzyna Lorych (umowy dzierżawy terenów nierolniczych, użyczenia, trwały zarząd), telefon: 65 540 86 19,  e-mail: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl
Anna Wąsik (komunalizacja mienia), telefon: 65 540 86 14, e-mail:anna [dot] wasikatwschowa [dot] pl ( anna [dot] wasikatwschowa [dot] pl)
Andrzej Strzebiński, telefon: 65 540 86 14, e-mail: andrzej [dot] strzebinskiatwschowa [dot] pl

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości:

Prowadzi sprawy z zakresu z gospodarki komunalnej i lokalowej, w szczególności dotyczące:

 1. Nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy, w zakresie powierzonego im majątku gminnego.
 2. Przygotowywania propozycji wysokości opłat czynszowych w zasobach stanowiących własność Gminy.
 3. Najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.
 4. Nadzoru nad sprawami związanymi z ustanowieniem zarządów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy we wspólnotach oraz kosztami zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy.
 5. Nadzoru nad sprawami związanymi z remontami gminnych budynków.
 6. Dochodzeniem należności cywilno - prawnych wynikających z zawartych umów, wydanych decyzji, umarzania i odraczania terminów płatności.
 7. Prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji na zabytki w Gminie.
 8. Naliczaniem opłat za udostępnianie nieruchomości innych niż drogi publiczne, dla umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. Prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem świadczenia rzeczowego w zamian za możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

Ponadto Zespół prowadzi także sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związane z:

 1. Gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
 2. Ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Organizowaniem przetargów na zbywanie i najem nieruchomości komunalnych.
 4. Komunalizacją gruntów i prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego.
 5. Tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy.
 6. Prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 7. Współpracą z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym.
 8. Ustaleniem i dochodzeniem należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości Zespołu.
 9. Prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru zabytków.
 10. Ewidencją nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości.
 11. Przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Ujawnianiem prawa własności nieruchomości gminnych w księgach wieczystych.
 13. Regularnym przekazywaniem informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu.
 14. Wykonywaniem innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.GIN.

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)

Publikacja: s.ps