Plan pracy Rady Miejskiej

Plan pracy Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR XXVI/255/17
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017 rok.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

oraz § 23 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 2597)

Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017 rok, stanowiący załącznik do Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska-Walkowiak

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps