Ogłoszenia


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zaprasza  
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2018.
 I. RODZAJ ZADANIA:
 1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
2. wspieranie działań promujących upowszechnianie kultury fizycznej,
3. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego,
4. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku pn. ogloszenie_w_sprawie_konkursu_2018


 

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 listopada 2017 roku rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Wschowa.
Przedmiotem konsultacji  jest projekt Uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały, ich wyniki nie są wiążące dla Gminy Wschowa.

Konsultacje potrwają do 5 grudnia 2017

Opinie można składać na piśmie lub przesyłać elektronicznie:
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 7) Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,
- fax: 065 540 13 40,
- e-mailem: dariusz [dot] przybylskiatwschowa [dot] pl

W załącznikach zamieszczona została pełna treść zarządzenia burmistrza oraz projekt Uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


 

Publikacja: s.ps