Plan pracy Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXVII/345/18
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 2597)

Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§  1

Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2018 rok, stanowiący załącznik do Uchwały.
§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska-Walkowiak

 

Publikacja: s.ps