OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

29.12.2017

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2018.

I. RODZAJ ZADANIA:
1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
2. wspieranie działań promujących upowszechnianie kultury fizycznej,
3. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego,
4. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

Całość ogłoszenia została zamieszczona w poniższym załączniku

Publikacja: s.ps