Poszukiwany specjalista ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

22.11.2017

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACY

Inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty
w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
w wymiarze czasu pracy – 1 etatu
Umowa o pracę
                  
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne
 - staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 5-letni, w tym co najmniej 3-letni w strukturach organizacyjnych w zakresie oświaty lub finansów,
2.znajomość ustaw:
 - ustawy prawo oświatowe i  ustawy o systemie oświaty,
 - ustawy Karta Nauczyciela,
 - o samorządzie gminnym,
 - o finansach publicznych i rachunkowości,
 - kodeks postępowania administracyjnego,
 - statutu gminy,
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia   06 grudnia 2017r. - do godz. 15.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 06 grudnia 2017r. po godz. 15.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Pełna treść ogłoszonego naboru zamieszczona została w poniższym załączniku.

Publikacja: s.ps