Poszukiwani kandydaci na stanowisko Strażnika Miejskiego

21.11.2017

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA WOLNE  STANOWISKA  PRACY

Aplikanta Straży Miejskiej  w  Wydziale Straży Miejskiej – 2 osoby
w wymiarze czasu pracy – 1 etatu
                  
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.co najmniej wykształcenie średnie,
2.obywatelstwo polskie,
3.ukończone 21 lat,
4.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia  08 grudnia 2017r. - do godz. 14.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po 08 grudnia 2017r. po godz. 14.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Pełna treść ogłoszenia w poniższym załączniku

Publikacja: s.ps