Degradacja środowiska oraz nieprawidłowa gospodarka odpadami

19.07.2017

Jeden z mieszkańców Gminy Wschowa zakupił we Wschowie pojemnik 1000 litrowy z nieznaną substancją prawdopodobnie ropopochodną.

Niestety jak ustalono wylał on nieumyślnie zawartość tego pojemnika na swoje podwórko, a pojemnik jak twierdzi używać będzie na deszczówkę.  

Na posesji, na której wylano nieznaną substancję ujawniono również rozbiórkę pojazdu powypadkowego.

W zakresie degradacji środowiska powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Urząd Miasta i Gminy Wschowa.

W dniu 06.07.2017r. Inspektor WIOŚ pobrał próbki zanieczyszczonej gleby.  W tym samym dniu strażnicy ujawnili sprawcę wykroczenia polegającego na rozbiórce pojazdu na terenie posesji niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach. Za powyższe nałożyli na sprawcę mandat karny.

Strażnicy w trakcie czynności wyjaśniających ustalili pochodzenie beczki i potwierdzili, że mieszkaniec Wschowy sprzedaje faktycznie beczki z nieznaną zawartością. 

Dlatego też wobec sprzedawcy beczek wszczęto postępowanie wykroczeniowe  w oparciu o przepisy ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz  powiadomiono WIOŚ z Zielonej Góry. Również w tym przypadku w dniu 07.07.2017r. postępowanie zakończyło się nałożeniem mandatu karnego.

Publikacja: informatyk