Projekt miejscowego planu dla rejonu Osowa Sień

12.07.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniach od 20 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa obejmującego większość obszaru obrębu Osowa Sień oraz fragmenty obrębów: Wschowa i Nowa Wieś, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 11:00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

Publikacja: s.ps