Poszukiwany specjalista ds. oświaty

08.01.2018

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACY

Inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty
w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
w wymiarze czasu pracy – 1 etatu
Umowa o pracę
                  
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne
 - staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 5-letni, w tym co najmniej 3-letni w strukturach organizacyjnych w zakresie oświaty lub finansów,
2.znajomość ustaw:
 - ustawy prawo oświatowe i  ustawy o systemie oświaty,
 - ustawy Karta Nauczyciela,
 - o samorządzie gminnym,
 - o finansach publicznych i rachunkowości,
 - kodeks postępowania administracyjnego,
 - statutu gminy,
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły w poniższym załączniku

Publikacja: s.ps