Poszukiwany pracownik

27.03.2018

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul Rynek 1, 67-400 Wschowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:

Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
- w wymiarze czasu pracy – 1 etat.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości,
   -staż pracy w księgowości – minimum 3-letni,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe – znajomość przepisów:
- ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017, poz.2201)
- ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077)
- kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1257)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 13 września 2017. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1911),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018, poz.109) – szczególnie Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego – Załącznik nr 36.
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1864)

Inne dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office.

Szczegóły w poniższym załączniku

Publikacja: s.ps