Można zapoznać się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

13.12.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt studium będzie dostępny do pobrania ze strony www.bip.wschowa.pl od dnia 27 grudnia 2017 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 12:00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Publikacja: s.ps