Możesz zapoznać się z Projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

16.05.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniach od 24 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu będzie dostępny do pobrania ze strony www.bip.wschowa.pl od dnia 24 maja 2018 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 14:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Publikacja: s.ps