Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022

21.02.2018
Warsztaty Rewitalizacyjne

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu
pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zgodnie z harmonogramem działań związanych z przygotowaniem powyższego dokumentu zaplanowane zostało m.in. przeprowadzenie warsztatów rewitalizacyjnych połączonych ze spacerami studyjnymi.

Warsztaty rewitalizacyjne to technika włączenia mieszkańców w dyskusję na temat problemów oraz potrzeb istniejących na obszarach rewitalizacji, które zostały wyznaczone w procesie prowadzonej analizy danych statystycznych. Podczas warsztatów mieszkańcom przedstawiane są przez moderatora założenia procesu rewitalizacji, a następnie zbierane opinie i uwagi o problemach występujących
w otoczeniu mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

Spacery studyjne koncentrują się na rozpoznaniu potencjałów oraz deficytów występujących
w środowisku lokalnym na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanej przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz występowaniem miejsc wymagających podjęcia działań naprawczych. Spacery studyjne opierają się na przejściu przez mieszkańców wraz z moderatorem wyznaczonych obszarów, które będą podlegały procesom rewitalizacji, a następnie wskazaniu mocnych i słabych stron poszczególnych miejsc wraz ze wskazaniem możliwości podjęcia działań prowadzących do odnowy obszarów.

Gmina Wschowa zaplanowała przeprowadzenie czterech warsztatów rewitalizacyjnych połączonych ze spacerami studyjnymi:

21.02.2018r., godz. 15.00 – Sala Wiejska Przyczyna Górna

22.02.2018r., godz. 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

22.02.2018r., godz. 17.00 -  Sala Wiejska Lgiń

23.02.2018r., godz. 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach!

Do pobrania: 

Publikacja: informatyk