Informacja dotycząca szkód łowieckich

13.04.2018

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j.Dz.U.2017.1295) informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2018r., zgodnie z art.46.ust.3: „Wniosek o oszacowanie szkód, o których mowa w ust.1 (tj. szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania), w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.” Przy czym dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:

- sposobu i terminu zgłaszania szkód;
- szczegółowego sposobu dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód;
- szczegółowego sposobu ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody;
- wzorów protokołów;

pozostają bez zmian i zachowują moc prawną do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.

Wschowa, dn. 12.04.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Wschowa
     Danuta Patalas

Publikacja: s.ps