Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa

06.07.2018

INFORMACJA

Stosownie do zapisów Uchwały Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa informuję, że istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie (demontaż) wyrobów zawierających azbest oraz na zabranie wyrobów azbestowych wcześniej zgromadzonych na nieruchomości. Ubiegający się o dotację musi spełniać warunki określone w § 6 w/w Uchwały, czyli do wniosku winien dołączyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest:

  • tytuł prawny do nieruchomości;
  • zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
  • pozytywną opinię/zaświadczenie Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
  • pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;

w przypadku odebrania zgromadzonych wyrobów zawierających azbest:

  • tytuł prawny do nieruchomości;
  • pisemną zgodę na wejście na teren nieruchomości celem zabrania wyrobów azbestowych.

W ramach wniosków kwalifikowane mogą być również wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dniu10 sierpnia 2017 r. 

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.wschowa.pl ponadto są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu oraz u Sołtysów.

Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta, parter) od dnia 01.03.2018r.

 

Z up. Burmistrza

Miłosz Czopek

Zastępca Burmistrza Miasta

 i Gminy Wschowa

Publikacja: info