Dziś jest 1 maja 2017r. Imieniny: Józefa, Jeremiego, Lubomira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
XXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

 27 kwietnia 2017r. o godz. 14.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXVIII  Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie


Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Wnioski do porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej.

  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  5. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2016r.

  6. Informacja nt. realizacji Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2016r.

  8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w roku 2016,

  9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Wschowa.


10.  Interpelacje i zapytania radnych.


11.  Podjęcie uchwał w sprawie:


1)      aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


2)      zmiany nazwy samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa,


3)      zmiany Uchwały Nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017,


4)      zbycia nieruchomości gminnych,


5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,


6)      przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kandlewo na rzecz Sołectwa Kandlewo,


7)      przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Przyczyna Górna na rzecz Sołectwa Przyczyna Górna,


8)      uchylenia Uchwały Nr XVI/188/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa,


9)      wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2017,


10)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,


11)  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017 – 2026.


 


12.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.


13.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.


14.  Zakończenie obrad.

Pliki do pobrania
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 44487