Dziś jest 22 lutego 2017r. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. planowania przestrzennego

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA

           OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACY

 

                            Podinspektora ds. planowania przestrzennego

                                  w wymiarze czasu pracy – 1  etatu

 

 

Umowa o pracę  na czas zastępstwa

- przewidywany termin trwania umowy  -  do 31 marca 2016r.

                 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka

2.doświadczenie zawodowe:

-      staż pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym co najmniej roczny na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym,

3.znajomość ustaw:

-      o planowaniu przestrzennym,

-      kodeks postępowania administracyjnego,

-      ustawy o samorządzie gminnym,

-      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-      prawo budowlane,

-      o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

5.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

 

1)powadzenie spraw związanych z:

-      ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-      wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-      wydawaniem wypisów i wyrysów z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-      roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

2)prowadzenie procedury formalno-prawnej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3)prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,

4)archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

Wymagane dokumenty:

 

-List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV) oraz numer telefonu, e-mail,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający staż pracy),

-kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia  18 czerwca 2015r. - do godz. 14.00.

 

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

 

 

Wschowa, dnia 08 czerwca 2015r.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

 Danuta  Patalas

 

 

 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-02-21
USD 4,0942 +0,61%
EUR 4,3163 -0,15%
CHF 4,0561 -0,01%
GBP 5,0888 +0,35%
Wspierane przez Money.pl
Wschowski przystanek WIKON-u rusza. Konsultacje finansowe. Szukaj firmę w bazie naszego serwisu.
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 26193
statystyki www stat.pl