XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Miejsce: 
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
Organizator: 
Biuro Rady UMiG Wschowa
Data: 
25.01.2018 14:00

25 stycznia 2018r.  o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXVII  SESJA RADY  MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ślubowanie radnego.
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2017r.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2017r.,
2)    zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2018r.,
3)    zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2018r.,
4)    zmiany Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
5)    przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa",
6)    przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie,
7)    zbycie nieruchomości gminnych,
8)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok,
9)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018 – 2026.
10.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska-Walkowiak

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps