XXXVI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Miejsce: 
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Organizator: 
Biuro Rady Miejskiej UMiG Wschowa
Data: 
19.12.2017 14:00

19 grudnia 2017r. o godz. 14.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
2)    zbycie nieruchomości gminnych,
3)    ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie na rok 2018,
4)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2018,
5)    uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018-2020,
6)    zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na rok 2017,
7)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026,
8)    ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
9)    uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok,
10)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018-2026,
11)    zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określania ich zbywania, nabywania i wykupu.

7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

Publikacja: s.ps