XXXV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Miejsce: 
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Organizator: 
Biuro Rady Miejskiej UMiG Wschowa
Data: 
30.11.2017 14:00

30 listopada 2017r. o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXV Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XXXIII i XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
2) zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie,
3) zmiany Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
4) stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa w ośmioletnie szkoły podstawowe,
5) gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy,
7) zbycie nieruchomości gminnych,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
10) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Wschowa innym instrumentem płatniczym,
11) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,
12) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017 – 2026.

7.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.    Zakończenie obrad.

Publikacja: s.ps