Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Ilska (Główny Specjalista), telefon: 65 540 86 42, e-mail: malgorzata [dot] ilskaatwschowa [dot] pl
Barbara Nowodworska, telefon: 65 540 86 42, e-mail: barbara [dot] nowodworskaatwschowa [dot] pl
Ewa Bogusławska, telefon: 65 540 86 42, e-mail: ewa [dot] boguslawskaatwschowa [dot] pl (ewa [dot] boguslawskaatwschowa [dot] pl )

Zespół:
1. Organizuje i obsługuje postępowania przetargowe o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wynikającej z przepisów prawa, realizowanych przez Urząd i Gminę Wschowa poprzez:
a) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przekazany przez Wydział merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia,
b) przygotowywanie ogłoszeń o postępowaniach przetargowych,
c) umieszczanie ogłoszeń na Portalu Zamówień Publicznych i w BIP Urzędu,
d) sporządzanie protokołów postępowania wraz z załącznikami,
e) ogłaszanie wyników postępowania przetargowego,
f) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie sprawozdań Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
2. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza limitu określonego przepisami prawa.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.
 
Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu ZP.

 

Publikacja: s.ps