Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

pracownicy:

Joanna Olszewska, telefon: 65 540 86 35, e-mail: joanna [dot] olszewskaatwschowa [dot] pl ( joanna [dot] olszewskaatwschowa [dot] pl)

Waldemar Skrzypczak, telefon: 65 540 86 36, e-mail: waldemar [dot] skrzypczakatwschowa [dot] pl

Agnieszka Fogt (decyzje środowiskowe), telefon: 65 540 86 35, e-mail: agnieszka [dot] fogtatwschowa [dot] pl ( agnieszka [dot] fogtatwschowa [dot] pl)

 

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury:

1. Prowadzi sprawy związane z rolnictwem w szczególności dotyczące:

1) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

b) rolniczego wykorzystania gruntów,

c) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych innych gruntów,

2) łowiectwa,

3) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

4) nasiennictwa,

5) współdziałania z grupami producenckimi,

6) wydawania opinii i zaświadczeń o pracy w gospodarstwach rolnych,

7) sprawowania nadzoru nad upowszechnianiem postępu biologicznego w rolnictwie,

8) współpracy z jednostkami obsługującymi rolnictwo,

9) zobowiązania do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią,

10) wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi,

11) podawania do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej informacji o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,

12) współdziałania ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

13) prowadzenie rejestru ras psów szczególnie niebezpiecznych.

 

2. Sprawy związane z ochroną środowiska w szczególności dotyczące:

1) ochrony i kształtowania środowiska w tym:

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

c) ochrony środowiska przed odpadami,

d) ochrony przed hałasem,

e) ochrony powierzchni ziemi,

f) ochrony kopalin,

g) ochrony zwierząt i roślin,

h) utrzymanie porządku i czystości,

i) wydawanie decyzji środowiskowych ,

2) gospodarki wodnej,

3) ochrony powietrza atmosferycznego.

3. Sprawy związane z infrastrukturą komunalną, w szczególności dotyczące:

1) tworzenia terenów zielonych,

2) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,

3) wyposażaniem gruntów w infrastrukturę,

4) pracowniczych ogrodów działkowych,

5) targów i targowisk,

6) nadzoru nad sprawami związanymi z eksploatacją wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz utrzymania wysypiska, porządku i czystości na terenie Gminy.

7) wyznaczanie miejsc grzebalnictwa padłych zwierząt.

 4. Zespół prowadzi także sprawy związane z:

1) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

2)konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych,

3)regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

4) wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.RO.

 

Publikacja: s.ps