Zespół ds. Planowania Przestrzennego

Zespół ds. Planowania Przestrzennego
pracownicy:
Anna Włoczewska-Grys, telefon: 65 540 86 21, e-mail: anna [dot] wloczewskagrysatwschowa [dot] pl
Joanna Kołodziej, telefon: 65 540 86 34, e-mail: joanna [dot] kolodziejatwschowa [dot] pl
Agnieszka Dziekańska, telefon: 65 540 86 34, e-mail: agnieszka [dot] dziekanskaatwschowa [dot] pl
Waldemar Piotrowski, telefon: 65 540 86 62, e-mail: waldemar [dot] piotrowskiatwschowa [dot] pl (waldemar [dot] piotrowskiatwschowa [dot] pl )

Zespół ds. Planowania Przestrzennego:
Prowadzi sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadania te obejmują w szczególności:

 1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 2. Koordynację i obsługę działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
 3. Koordynację i obsługę działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
 5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu.
 10. Naliczanie wysokości rent planistycznych.
 11. Regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu.
 12. Podziały geodezyjne.
 13. Koordynacja zespołem uzgadniającym rozwiązania projektowe zlokalizowane na nieruchomościach gminnych.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.PP.

Publikacja: s.ps