Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości
pracownicy:

Marzanna Gałecka - główny specjalista, telefon: 65 540 86 47,  e-mail: marzanna [dot] galeckaatwschowa [dot] pl

Magdalena Suszkiewicz (gospodarka lokalowa, wspólnoty mieszkaniowe), telefon: 65 540 86 43, e-mail:magdalena [dot] suszkiewiczatwschowa [dot] pl ( magdalena [dot] suszkiewiczatwschowa [dot] pl)

Agnieszka Kokocińska (użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości), telefon: 65 540 86 20, e-mail: agnieszka [dot] kokocinskaatwschowa [dot] pl

Katarzyna Lorych (umowy dzierżawy terenów nierolniczych, użyczenia, trwały zarząd), telefon: 65 540 86 19,  e-mail: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

Katarzyna Telicka (gminny rejestr zabytków), telefon: 65 540 86 19, e-mail: katarzyna [dot] telickaatwschowa [dot] pl

Anna Wąsik (komunalizacja mienia), telefon: 65 540 86 14, e-mail:anna [dot] wasikatwschowa [dot] pl ( anna [dot] wasikatwschowa [dot] pl)

Andrzej Strzebiński, telefon: 65 540 86 14, e-mail: andrzej [dot] strzebinskiatwschowa [dot] pl

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości:

Prowadzi sprawy z zakresu z gospodarki komunalnej i lokalowej, w szczególności dotyczące:

 1. Nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy, w zakresie powierzonego im majątku gminnego.
 2. Przygotowywania propozycji wysokości opłat czynszowych w zasobach stanowiących własność Gminy.
 3. Najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.
 4. Nadzoru nad sprawami związanymi z ustanowieniem zarządów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy we wspólnotach oraz kosztami zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy.
 5. Nadzoru nad sprawami związanymi z remontami gminnych budynków.
 6. Dochodzeniem należności cywilno - prawnych wynikających z zawartych umów, wydanych decyzji, umarzania i odraczania terminów płatności.
 7. Prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji na zabytki w Gminie.
 8. Naliczaniem opłat za udostępnianie nieruchomości innych niż drogi publiczne, dla umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. Prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem świadczenia rzeczowego w zamian za możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

Ponadto Zespół prowadzi także sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związane z:

 1. Gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
 2. Ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Organizowaniem przetargów na zbywanie i najem nieruchomości komunalnych.
 4. Komunalizacją gruntów i prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego.
 5. Tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy.
 6. Prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 7. Współpracą z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym.
 8. Ustaleniem i dochodzeniem należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości Zespołu.
 9. Prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru zabytków.
 10. Ewidencją nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości.
 11. Przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Ujawnianiem prawa własności nieruchomości gminnych w księgach wieczystych.
 13. Regularnym przekazywaniem informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu.
 14. Wykonywaniem innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.GIN.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

•    W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716)  i z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

•    Zgodnie z art.1 ust.2 ww. ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłączenie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków.

•    Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia. Burmistrz wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

•    Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jak i wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydawane przez burmistrza.
Natomiast gdy przy przekształceniu udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu, który związany jest z odrębną własnością lokalu, wpis prawa własności i roszczenia zostanie ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

•    Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata ta będzie wnoszona przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.

•    Ww. oplata przekształceniowa powinna być wnoszona w terminie do 31 marca każdego roku.

•    Opłatę należną za rok 2019 należy wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

•    Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)

Publikacja: s.ps