Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych
pracownicy:
Marian Szarejko - główny specjalista, telefon: 65 540 86 44 , email: marian [dot] szarejkoatwschowa [dot] pl
Mirosław Jóskowiak, telefon: 65 540 86 40, email: miroslaw [dot] joskowiakatwschowa [dot] pl
Grzegorz Panfiło, telefon: 65 540 86 16, email: grzegorz [dot] panfiloatwschowa [dot] pl
Damian Nietyksza, telefon: 65 540 86 40, email: damian [dot] nietykszaatwschowa [dot] pl

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych:
1. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, które obejmują w szczególności:
1) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii.
2) Projektowanie przebiegu dróg.
3) Budowę, modernizację i ochronę dróg.
4) Zarządzanie drogami.
5) Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
6) Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy.
7) Koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

2. Zespół prowadzi sprawy energetyczne Gminy.

3. Zespół prowadzi również sprawy związane z:
1) Współpracą z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym.
2) Konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych.
3) Budową lub modernizacją budynków i budowli.
4) Budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, do realizacji których niezbędna jest dokumentacja techniczna.
5) Prowadzeniem inwestycji współrealizowanych przez Gminę.
6) Regularnym przekazywaniem informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu.
7) Wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.IG.

Publikacja: s.ps