Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów
pracownicy:
Anna Benit - Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa, telefon: 65 540 86 26, e-mail:anna [dot] benitatwschowa [dot] pl ( anna [dot] benitatwschowa [dot] pl)
Andrzej Korzan (główny księgowy), telefon: 65 540 86 51, e-mail: andrzej [dot] korzanatwschowa [dot] pl
Katarzyna Frąckowiak (zastępca głównego księgowego), telefon: 65 540 86 67, e-mail: katarzyna [dot] frackowiakatwschowa [dot] pl
Katarzyna Leśniewicz-Dąbrowska (planowanie budżetowe), telefon: 65 540 86 52, e-mail: katarzyna [dot] lesniewiczatwschowa [dot] pl
Wioletta Świderska (księgowość), telefon: 65 540 86 55, e-mail: wioletta [dot] swiderskaatwschowa [dot] pl
Małgorzata Kuczkowiak, telefon: 65 540 86 68, e-mail: malgorzata [dot] kuczkowiakatwschowa [dot] pl
Magdalena Krawczyk, telefon: 65 540 86 53, e-mail: magdalena [dot] krawczykatwschowa [dot] pl
Violetta Lisiak, telefon: 65 540 86 54, e-mail: violetta [dot] lisiakatwschowa [dot] pl
Elżbieta Ławrynowicz (kasa), telefon: 65 540 86 45, e-mail: elzbieta [dot] lawrynowiczatwschowa [dot] pl

Beata Szymańska

Agnieszka Strząbała (pomoc administracyjna)
Monika Kleinschmidt (pomoc administracyjna)

 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.
 2. Przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań finansowych Gminy do przedłożenia regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz organowi stanowiącemu Gminy – do rozpatrzenia i zatwierdzenia – w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu Gminy (opracowanie materiałów planistycznych) wraz z uzasadnieniem.
 4. Przygotowywanie projektów aktów zmieniających budżet.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy.
 6. Zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, wydzielonych funduszy, wydatków niewygasających i innych wydzielonych środków finansowych w tym z budżetu Unii Europejskiej.
 7. Opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
 8. Koordynowanie prac nad przygotowywaniem planów finansowych gminnych jednostek budżetowych.
 9. Zawiadamianie samorządowych jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu Gminy.
 10. Uruchamianie środków pieniężnych dla jednostek budżetowych przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych.
 11. Przekazywanie dotacji z budżetu dla instytucji kultury oraz innych dotacji określonych w budżecie Gminy.
 12. Rozliczanie jednostek budżetowych w zakresie wykonanych dochodów i wydatków na podstawie okresowych sprawozdań złożonych przez te jednostki.
 13. Przyjmowanie i sprawdzanie, pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności z uchwałą budżetową, sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).
 14. Przyjmowanie i weryfikacja formalna: (sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym: jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, Instytucji Kultury, sprawozdania finansowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.).
 15. Przyjmowanie od instytucji kultury i weryfikacja formalna: (informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych tych instytucji).
 16. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy.
 17. Sporządzanie sprawozdań: finansowych Urzędu Miasta i Gminy, Budżetu Gminy, łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, budżetowych (Rb) Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu Gminy.
 18. Konsolidacja sprawozdań finansowych wszystkich jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury, Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. oraz budżetu Gminy Wschowa.
 19. Bieżąca analiza i prognozowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
 20. Opracowywanie Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Objaśnień do tego Projektu.
 21. Przygotowywanie projektów zmian Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
 22. Terminowe przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdań finansowych, budżetowych i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących budżetu i WPF – w formie dokumentu i pliku bazy danych.
 23. Występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o opinie w sprawach budżetu Gminy.
 24. Prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego, wyposażenia i środków trwałych.
 25. Rozliczanie inwentaryzacji.
 26. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 27. Prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, emisją obligacji i innych wieloletnich zobowiązań Gminy.
 28. Rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.
 29. Rozliczanie i prowadzenie ewidencji obligacji wyemitowanych przez Gminę oraz zobowiązań z tego tytułu.
 30. Obsługa długu w kwotach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
 31. Bieżąca współpraca z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy, w tym zakresie: podpisywanych umów, aneksów do umów, kart wzorów podpisów, upoważnień, zakładanych lokat i rachunków, korzystania z banku internetowego.
 32. Terminowa obsługa wszelkich płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 33. Wystawianie faktur VAT w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.
 34. Prowadzenie spraw płacowych, w tym sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych.
 35. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 36. Wypłata diet Sołtysom, Radnym oraz świadczeń członkom OSP.
 37. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz wpłat na PFRON.
 38. Współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Gminy w zakresie konstruowania wieloletnich planów inwestycyjnych.
 39. Ustalenie i dochodzenie należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości wydziału.
 40. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BF.

Publikacja: s.ps