Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
pracownicy:

Lucyna Puk (Kierownik USC), telefon: 65 540 86 33, e-mail: lucyna [dot] pukatwschowa [dot] pl
Małgorzata Masłowska (Zastępca Kierownika USC), telefon: 65 540 86 33, e-mail: malgorzata [dot] maslowskaatwschowa [dot] pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1) Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
2) Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.
3) Sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4) Przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5) Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcy.

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu USC.

Publikacja: s.ps