Referat ds. Podatków

Referat ds. Podatków
Anna Bojarska-Owoc - Kierownik Referatu: (zobowiązania osób prawnych, podatek od środków transportowych, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń), telefon: 65 540 86 37, e-mail: anna [dot] bojarskaowocatwschowa [dot] pl
Pracownicy:
Dorota Kraska-Wolny (księgowość podatkowa, upomnienia, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach), telefon: 65 540 86 10, e-mail: dorota [dot] kraskawolnyatwschowa [dot] pl
Agnieszka Kuryłło (windykacja należności, upomnienia), telefon: 65 540 86 11, e-mail: agnieszka [dot] kurylloatwschowa [dot] pl
Małgorzata Hauke (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie gminy, zwrot podatku akcyzowego, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego), telefon: 65 540 86 12, e-mail: malgorzata [dot] haukeatwschowa [dot] pl
Iwona Grubecka (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie miasta, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń, zaświadczenia o stanie majątkowym), telefon: 65 540 86 57, e-mail: iwona [dot] grubeckaatwschowa [dot] pl
Karolina Pieprzyk (pomoc administracyjna),

Natalia Nawrocka (pomoc administracyjna), telefon: 65 540 86 97, e-mail: natalia [dot] nawrockaatwschowa [dot] pl

Do zadań Referatu ds. Podatków należy:
Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:

 1. Prowadzenie całości dokumentacji wymiarowej podatków (w tym rejestrów, przypisów i odpisów).
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków i opłat lokalnych.
 3. Kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacja nadpłat.
 4. Windykacja zaległości oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej.
 5. Rozliczanie inkasentów.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty, zwrotu podatku akcyzowego – na podstawie przeprowadzonych postępowań podatkowych na wniosek podatnika.
 7. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 8. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa (opracowywanie wniosków, wydawanie decyzji i zaświadczeń).
 9. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej.
 10. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych oraz danych do projektu budżetu i sprawozdań.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RP.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps