Profilaktyka i Młodzież

Stanowisko ds. Profilaktyki i Młodzieży
pracownicy:
Malwina Chruścicka (Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży), telefon: 721 119 118, 65 547 60 67, e-mail: malwina [dot] chruscickaatwschowa [dot] pl
Iwona Szmagaj, telefon: 721 119 118, 65 547 60 67, e-mail: iwona [dot] szmagajatwschowa [dot] pl

Roksana Brzechwa, telefon: 721 119 118, 65 547 60 67

Do zakresu działania Stanowiska ds. Profilaktyki i Młodzieży należy:

 1. Działanie na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych i narkomanii.
 2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych narkomanii, stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy.
 3. Przygotowanie gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wschowa.
 4. Ogłaszanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem.
 6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej, psychologicznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu i narkomanii.
 8. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody.
 9. Wdrażanie i propagowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 10. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 11. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
 12. Administrowanie pomieszczeniem zajmowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz składnikami mienia gminnego stanowiącego wyposażenie pomieszczeń GKRPAiPN i świetlic środowiskowych.
 13. Koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury i sportu adresowanych do dzieci i młodzieży.
 14. Współpraca z samorządem lokalnym, z samorządami uczniowskimi oraz Młodzieżową Radą Miejską.
 15. Współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich.
 16. Organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich.
 17. Gromadzenie dokumentacji z wyborów do organów samorządów wiejskich.
 18. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcy.

Przy znakowaniu spraw Stanowisko używa symbolu PiM.


 

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności profilaktycznej na rok 2018 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2018.

Termin składania wniosku do dnia 12 lutego 2018r. w UMiG Wschowa – Profilaktyka i Młodzież ul. Niepodległości 1; tel. 721 119 118 lub 65 547 60 67

Publikacja: s.ps