Pion Ochrony

Pion Ochrony

pracownicy:

Zdzisław Rygusik, telefon: 65 540 86 39, e-mail: zdzislaw [dot] rygusikatwschowa [dot] pl
Franciszek Grochowy, telefon: 65 540 86 23, e-mail: franciszek [dot] grochowyatwschowa [dot] pl
Marek Solecki, telefon: 65 540 86 23, e-mail: marek [dot] soleckiatwschowa [dot] pl

Pion Ochrony stanowi wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, którą kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Do jej zadań należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej.
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
 4. Okresowa kontrola ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Nadzór nad Kancelarią Tajną.
 8. Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Poczty Specjalnej oraz Konwoju.
 9. Monitorowanie systemu antywłamaniowego.

Ponadto Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych powierza się:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami.
 2. Załatwianie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
 3. Współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach obronnych i wojskowych.
 4. Współdziałania z organami Kontroli Państwa w zakresie ochrony informacji i współpracy z NATO.
 5. Prowadzenie spraw reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 6. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej podwyższonej gotowości obronnej, w tym stałego dyżuru Burmistrza.
 7. Zapewnienie funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza.
 8. Sporządzanie planów operacyjno - ratowniczych na wypadek klęsk Żywiołowych, zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny.
 9. Koordynowanie działań w zakresie niewybuchów i niewypałów.
 10. Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne i zdarzeń nadzwyczajnych.
 11. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego.
 12. Koordynacja realizacji zadań obronnych między wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 13. Prowadzenie spraw BHP.
 14. Prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 15. Prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz obsługa programów - rejestr wyborców i platforma wyborcza.

Do zadań Kancelarii Tajnej należy:

 1. Prowadzenie Kancelarii Tajnej.
 2. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie.
 3. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami "poufne" i "zastrzeżone", osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
 4. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 5. Właściwe oznaczanie i rejestrowania dokumentów Kancelarii Tajnej.
 6. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu.
 7. Prowadzenie bazy danych infrastruktury logistycznej OC- „ARCUS”.
 8. Prowadzenie spraw związanych z "Akcją kurierską".
 9. Sprawowanie funkcji koordynatora przesyłania danych na potrzeby GUS.

Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu DN

Publikacja: s.ps